1. Osnovne operacije2.a. Cjelobrojni količnik i cjelobrojni ostatak2.b. Cjelobrojni količnik i cjelobrojni ostatak3.a. IF naredba3.b. IF ugnjeđženi4. Znakovi i polja5. For petljaString & List

Ako smo točno riješili prelazimo na sljedeći zadatak a ako ne uspijemo zadatak će se ponoviti ali s drugim brojevima te se ispod se nalazi točno rješenje netočno riješenog zadatka.

Pripaziti na poziciju prvog znaka u listi ili stringu.